About the Journal

“Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” ir Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta (LKA KMI) izdots zinātnisko rakstu krājums. Tā  mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti. Izdevuma uzmanības centrā ir kultūras, mākslas un radošo procesu mijiedarbe un sinerģija ar citām tautsaimniecības, politikas un sociālas dzīves jomām, tas vērsts uz aktuālākajiem problēmu un diskusiju punktiem kultūras un mākslas zinātnēs. Izdevums ir atvērts etnoloģijas, kultūras teorijas, semiotikas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras mantojuma, kultūras menedžmenta, kultūras un mākslas socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), kultūrpolitikas, audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, literatūras teorijas, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozaru pētījumiem.

Rakstu izvēles politika

Krājumā publicējam humanitāro un sociālo zinātņu teorijās un metodoloģiskajos principos balstītus kultūras, mākslas un radošo procesu pētījumus, kuri atspoguļoti oriģinālos (citur nepublicētos) rakstos, kas atbilst augstiem akadēmiskiem standartiem.

Rakstu izvērtēšanas kārtība

Rakstu pieteikumus izvērtēs izdevuma redaktors un pieņems lēmumu, vai tie atbilst krājuma mērķiem un virzienam. Ja raksts noformēts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem, tas tiek nosūtīts ekspertam recenzēšanai. Recenzēšanas process ir abpusēji anonīms. Recenzenti izvērtē rakstu, vadoties pēc recenziju vadlīnijām. Autors uzlabo rakstu, vadoties pēc recenzenta norādījumiem, līdz brīdim, kad redaktors to pieņem publicēšanai vai noraida.

Publicēšanas biežums

Krājums tiek izdots reizi gadā un veltīts dažādām starpdisciplinārām tēmām.

Brīvpieejas politika

"Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi" ir atvērtās pieejas izdevums, kura saturs ir bez maksas pieejams ikvienam, un balstās uz principu, ka tā pieejamība veicinās plašākai publikai zināšanas par aktualitātēm nozarē, tai skaitā nozares pārstāvjiem, studentiem un citiem interesentiem dos iespēju ērtā veidā piekļūt jaunākajām aktualitātēm.

Ētiskie principi

Autori, redaktori vai recenzenti netiek diskriminēti, pamatojoties uz viņu personības iezīmēm vai identitāti.

Rakstu recenzēšanas procesā iesaistīto pušu konfidencialitāte tiek aizsargāta.

Autoriem jānodrošina, ka iesniegtais raksts ir viņu oriģinālais pētījums un nav iepriekš publicēts vai pieteikts publicēšanai citam rakstu krājumam vai monogrāfijai. Ja autori rakstos iekļauj attēlus, kuri nav viņu radīti, viņiem nepieciešams nodrošināt autortiesību turētāja atļauju (vēlams rakstiskā formā).

Autori, kuri iesniedz raksta manuskriptu kādam no krājumiem, kā arī redkolēģija, redaktori un recenzenti tiek aicināti norādīt uz visiem iespējamajiem interešu konfliktiem, kas varētu ietekmēt publikācijas objektivitāti vai integritāti.

Redkolēģijai jānodrošina, ka iesniegto rakstu recenzēšana ir abpusēji anonīma un ka starp autoriem, redkolēģiju un recenzentiem nav interešu konflikta. Galvenais redaktors ir atbildīgs par redkolēģijas darbu.

Recenzentiem iesniegtie raksti jānovērtē objektīvi un recenzēšanas veidlapā jāsniedz skaidrs viedoklis par rakstu. Ja recenzenti pamana autortiesību pārkāpumus vai plaģiātismu, viņiem par to nekavējoties jāziņo galvenajam redaktoram. Recenzentiem jānodrošina, ka iesniegtajos rakstos esošā informācija un to labojumi ir konfidenciāli.

Mēs sagaidām, ka par recenzēšanas procesu atbildīgās personas spēs atpazīt krāpnieciskas darbības recenzēšanas gaitā un ziņos par tām galvenajam redaktoram.

Plaģiātisms krājumu publikācijās ir nepieļaujams, un redkolēģija patur tiesības pārbaudīt visus iesniegtos rakstus, izmantojot atbilstošus plaģiāta pārbaudes rīkus. Raksti, kuros tiks konstatētas pilnīga vai daļēja plaģiāta pazīmes, tiks noraidīti.

Mēs neatbalstām publikāciju satura būtisku pārklāšanos nedz viena krājuma ietvaros, ne starp krājumiem.

Raksta pirmsdrukas vai galīgās versijas ievietošana autora personīgajā tīmekļa vietnē, institucionālajā repozitorijā vai pirmsdrukas arhīvā netiks uzskatīta par iepriekšēju publikāciju vai dublikātu.

Ja tiek konstatēts, ka autors vai redaktori ir pieļāvuši kļūdu publikācijā, tiks izdots paziņojums par kļūdu labojumu.

Ja mēs uzzināsim par krāpniecisku pētījumu vai pētnieciskās darbības pārkāpumu, attiecīgais(-ie) krājuma redaktors(-i) izskatīs gadījumu atbilstoši pētnieciskās ētikas principiem. Jebkura publikācija, kurā atklāti krāpnieciski rezultāti, tiks atsaukta, tajā tiks publicēti atbilstoši labojumi vai tiks publicēts paziņojums par labojumu veikšanu.

Reklāmas izvietošana krājumos nav atļauta.

“Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” ir atvērtās pieejas žurnāls, un tajā nav noteikta maksa par rakstu publicēšanu. Tā izdošana ir iespējama, pateicoties Latvijas Kultūras akadēmijas institucionālajam atbalstam. Mēs ļaujam autoriem publicēt rakstus ar “Creative Commons” (CC) licencēm, tādējādi ļaujot lasītājiem brīvi piekļūt mūsu rakstiem un tos tālāk izplatīt.

Krājumu rakstu pirmspēdējās un galīgās versijas var būt pieejamas nekomerciālās tīmekļa vietnēs (piemēram, PubMedcentral),  komerciālos repozitorijos vai sociālo mediju vietnēs (piemēram, ResearchGate, Academia.edu, SSRN).

Lūgums ziņot redaktora asistentam par jebkurām aizdomām vai sūdzībām, kas saistītas ar krājumu izdošanas procesu, tās tiks nodotas tālāk atbildīgajam redaktoram izskatīšanai.